การเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการปฎิบัติตามาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด กรณีการจัดแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เทศกาลสำคัญที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น เทศกาลกินเจ และประเพณีลอยกระทง เป็นต้น รวมทั้งการรักษาวินัยในการป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจอแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขอให้อำเภอใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

Print Friendly, PDF & Email