สืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อน และ ชุมชนบ้านชุมพู)

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับประชาชนในชุมชนบ้านฟ่อน และชุมชนบ้านชมพู  จัดโครงการงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด งาน“ล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร.” ( ชุมชนบ้านชมพู) ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ประเพณีหลังออกพรรษา 1 วัน) ณ บริเวณริมแม่น้ำวังชุมชนบ้านฟ่อน และชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ภายในงานมีขบวนแห่สะเปาลอยน้ำ และพิธีสักการะยอคุณแม่น้ำวัง ถวายเครื่องสักการะตามประเพณี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่สืบไป

Print Friendly, PDF & Email