การวางมาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับให้ปฎิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ปฎิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ (ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้แอลกออฮอล์เจล/น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก/แออัด) รวมถึงมาตรการป้องกันโรคของทางราชการอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

Print Friendly, PDF & Email