ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
17
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.10 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าประชุม 13 ท่าน มีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
 
Print Friendly, PDF & Email