ประกาศจังหวัดลำปาง ให้เปิดสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และขอเชิญประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

0
98