การวางมาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับ ให้ปฎิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามที่ปรากฎข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการตรวจบุคคลซึ่งพบว่าติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 ในบางพื้นที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวางมาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับ ได้แก่ ศูนย์ปฎิบัติการระดับต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ให้รณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ปฎิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ

        จังหวัดลำปางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ปฎิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ(ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย, สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า, ล้างมือด้วยสบู่, หรือใช้แอลกอฮอล์เจล/น้ำยาฆ่าเชื้อโรค, เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก/แออัด) รวมถึงมาตรการป้องกันโรคของทางราชการอื่นๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้อำเภอใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

Print Friendly, PDF & Email