เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองห้า กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ตอนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง ที่ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามโครงการศึกษา และจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดลำปาง

Print Friendly, PDF & Email