ปิดโครงการ D.A.R.E

0
23

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)” โดยมี พ.ต.ท.วรเชษฐ สกิจกัน รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นครเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญชัย นิ่มสมบุญ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง วิทยากรของโครงการ ร่วมพิธีปิด ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่ง“โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)” ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นครและโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ตำบลชมพู โรงเรียนพระเจ้านั่งแท่น ตำบลกล้วยแพะ ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนักแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ สร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กนักเรียน

Print Friendly, PDF & Email