ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 5)

ด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดังนี้

1.ประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

2.ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฯยังคงมีผลใช้บังคับโดยให้การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลใช้บังคับจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

3.ให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ยังคงมีผลใช้บังคับจนกว่า คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

จังหวัดลำปางจึงขอให้ทุกภาคส่วนรับทราบและถือปฎิบัติ ตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด

Print Friendly, PDF & Email