รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) )ประจำปี 2563

0
82

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) )ประจำปี 2563
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นาย ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 โดยมีการนำเสนอเอกสารผลงาน รับการประเมินสิทธิภาพ 5 ด้าน คือ 1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4.ด้านการบริการสาธารณะ และ5.ด้านธรรมาภิบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Print Friendly, PDF & Email