ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

0
180
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความห่วงใย ย้ำเตือนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา จำนวน 44 ราย ในเขตเทศบาลมืองเขลางค์นคร ซึ่งเบื้องต้นเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ลงพื้นที่รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจกจ่ายทรายทีมีฟอส(กำจัดลูกน้ำ) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อกำจัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ทั้งนี้ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน และพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ช่วยกันดูแล หมั่นตรวจสอบภาชนะที่มีน้ำขังภายในบ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์พาหะของโรคไข้เลือดออก โดย ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”
1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ
3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่
ป้องกันได้ 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ
1.โรคไข้เลือดออก
2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
Print Friendly, PDF & Email