สอนวิชากฏหมาย

0
37
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร สอนหนังสือผู้สูงอายุชั้นปีที่ 3 รายวิชากฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับมรดก ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
Print Friendly, PDF & Email