การถือปฎิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 13 และคำสั่งฯฉบับที่ 7