บรรยากาศกิจกรรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
53

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
– หลักสูตรพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3
– หลักสูตรการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1
-หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Print Friendly, PDF & Email