ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

0
50

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองล้อมแรด นำโดย นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมคณะ ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล , การจัดตั้งชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Print Friendly, PDF & Email