โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2563

0
22
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม “การทำไม้กวาดดอกหญ้า” ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านป่าแลว 1 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ ที่บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้และด้ามพลาสติกให้กับผู้เข้ารับการอบรม ได้นำความรู้ไปใช้ต่อยอดเป็นรายได้เสริมของครอบครัวต่อไป