ภาพมอบเงินสวัสดิการด้านเสียชีวิตของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
14

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิต แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ยะชะระ  เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายซัน  ดวงทิพย์  บ้านเลขที่ 379 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 3,500 บาท