การออกจัดระเบียบหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
30