เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความห่วงใย ย้ำเตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

0
132

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 14 ราย และเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการพ่นเคมีในพื้นที่ที่มีการระบาดแล้ว ทั้งนี้ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้สั่งการให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการแจกทรายทีมีฟอส(กำจัดลูกน้ำ) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 7 แห่งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สำหรับสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน และพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันดูแล หมั่นตรวจสอบภาชนะที่มีน้ำขังภายในบ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์พาหะของโรคไข้เลือดออก และปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ รักษา 3 โรค เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการแพร่ระบาด สร้างความเสียหายให้กับคนในครอบครัวและชุมชนต่อไป

Print Friendly, PDF & Email