กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563

0
50

กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 มีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. คลายล๊อกเฟส 5 ทำความเข้าใจข้อกำหนดฉบับที่ 11
2. พม. พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
3. กรมการขนส่งทางบก แนะ 6 มาตรการรถรับ – ส่ง นักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
4. รัฐหนุนท่องเที่ยวผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ออกให้ 40% ลงทะเบียน 15 ก.ค. นี้
5. เด็กเล็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร

Print Friendly, PDF & Email