โครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู

0
13

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร มอบหมายให้ นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสันปินไชย(บ้านศาลาดอน) ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ที่บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “เชื้อแบคทรีเรียบาซิลัส ทูริงเยนซิส หรือบีที” ส่วนภาคบ่ายได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงามพร้อมคณะได้บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อแบคทรีเรียบาซิลัส ทูริงเยนซิส หรือบีที เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลชมพู ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตรแบบธรรมชาติและลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตรต่อไป