ประชุมพนักงานมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

0
81

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานจากคณะผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมชมพู สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Print Friendly, PDF & Email