เลือกตั้งประธานชุมชนมงคลกาญจน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

0
12

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เเละนายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนมงคลกาญจน์ หมู่ 8 ตำบลปงเเสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นายบอุบล  พรมวิชัย ได้ 127 คะแนน

หมายเลข 2 นายประดิษฐ์  เภสัชมาลา ได้ 41 คะแนน

บัตรเสีย 2 คะเเนน รวมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 170 คน