เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญ “กิน ชิม ช๊อป ของดีเมืองเขลางค์นคร” ประจำปี 2563

0
5

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ในทุกกิจกรรมนั้น ซึ่งกิจกรรม การจำหน่ายของดีเมืองเขลางค์นครก็ได้งดการดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยขณะนี้ได้มีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่6) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ค.ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ซึ่งเป็นมาตรการการผ่อนคลาย ระยะที่ 2 ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระราคา ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นั้น และทางจังหวัดลำปางได้มีประกาศแจ้งคำแนะนำและเงื่อนไขสำหรับสถานประกอบการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสามารถดำเนินการได้แต่ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้กำหนดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของทางจังหวัดลำปาง ดังนี้
1. ให้มีการควบคุมทางเข้าออก และมีมาตรการ คัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ
2. ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ
3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
4. มีการเว้นระยะห่างของแผง ระยะห่างการนั่ง/ยืน หรือระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชำระค่าสินค้าให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
5. มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรม “กิน ชิม ช๊อป ของดีเมืองเขลางค์นคร” ได้ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563