ป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19

0
123

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประดิษฐ นิรัติศัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง วิทยากรให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) ให้กับครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 12 แห่งในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่จะนำเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3

Print Friendly, PDF & Email