เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

0
11

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความห่วงใย ย้ำเตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ พบผู้ป่วยจำนวน 1 ราย ที่ชุมชนบ้านปงแสนทอง ตำบลปงแสนทอง ซึ่งเบื้องต้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนบ้านปงแสนทองได้รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการพ่นเคมีในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้สั่งการให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการแจกทรายทีมีฟอส(กำจัดลูกน้ำ) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 7 แห่งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
สำหรับสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน และพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันดูแล หมั่นตรวจสอบภาชนะที่มีน้ำขังภายในบ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์พาหะของโรคไข้เลือดออก และปฏิบัติตาม 5 ป 1 ข เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการแพร่ระบาด สร้างความเสียหายให้กับคนในครอบครัวและชุมชนต่อไป
การป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5 ป 1 ข
– ป. 1 ปิด ปิดฝาภาชนะให้สนิท
– ป.2 ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ
– ป.3 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้
– ป.4 ปรับ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
– ป.5 ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 7 วัน
– 1 ข. ขัด ขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์