รางวัลจากการบริหารจัดการที่ดี

0
11

ในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้เข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ผ่านเข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น 820,000 บาท และได้นำเงินรางวัลส่วนหนึ่งจำนวน 437,500 บาท มาดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนเขตตำบลพระบาท จำนวน 5 ชุมชน ชุมชนละ 5 จุด ดังนี้
-ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง
-ชุมชนบ้านหนองปล้อง
-ชุมชนบ้านกอกชุม
-ชุมชนบ้านลำปางคูน
-ชุมชนบ้านป่าขาม
สำหรับโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามทางแยกในชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนดังกล่าว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการใช้รถใช้ถนน
นอกจากนั้นยังได้นำเงินรางวัลส่วนหนึ่งจัดซื้อรถเข็นสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 4 คัน เป็นจำนวนเงิน 25,200 บาท ทั้งนี้เงินรางวัลอีกจำนวนหนึ่งจะได้ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป