ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19) แก่สถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการได้ในระยะแรก

0
14

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการแก่ประชาชนในระยะแรก ได้แก่ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง และตลาด ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยดำเนินการตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการบริการประชาชน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด