วิธีปฏิบัติในการบริจาคช่วงการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
44

จังหวัดลำปางมีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง วิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี การบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร และเงิน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ลงวันที่ 21 เมษายน 63 โดยมีสาระสำคัญดังนี้.- ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจํานวนมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และปรากฏว่า มีประชาชนและภาคเอกชนมีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร และเงิน ดังนั้น เพื่อให้การส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าราชการ จังหวัดลําปางในฐานะผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลําปาง จึงกําหนดวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 กรณี การบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร และเงิน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. ผู้ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน ให้ประสานงาน กับจังหวัด อําเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของ เพื่อจักได้ ประสานในการจัดเจ้าหน้าที่อํานวยการให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด ๒. ให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กําหนดสถานที่เพื่ออํานวยความ สะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร และเงิน รวมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกํากับ ดูแลการปฏิบัติ โดยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ ๑)ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ก่อนการจัด กิจกรรมและให้กําจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละวัน ๒)ให้เจ้าหน้าที่ของอําเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประสงค์จะบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของ และผู้รับบริจาค สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ๓)ให้เจ้าหน้าที่ของอําเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีแอลกอฮอล์ หรือเจล สําหรับล้างมือ ณ สถานที่จัดกิจกรรม ๔)ให้เจ้าหน้าที่ของอําเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประสงค์ จะบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของ ถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ๕) ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการหรือดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูก สุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ออกไปได้