เปิดศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

0
6

ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันต่อไป