เลือกตั้งประธานชุมชนสันติภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

0
14

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนสันติภาพ หมู่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นายเลิศศักดิ์ ทองจันทร์ ได้ 151 คะแนน

หมายเลข 2 นายยรรยงค์ เครือดวงคำ ได้ 61 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะเเนน 3 คะเเนน รวมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 215 คน