เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 12 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2563

0
49

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการดูแลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยได้เปิดเผยถึงนโยบายการส่งเสริมการศึกษาของเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่า ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 4 ตำบล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระจายอยู่ 12 แห่ง และทุกแห่งมีผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่งบุตร หลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งมีครู และผู้ดูแลเด็ก ที่มีความรู้ ความสามารถ จบการศึกษาสาขาด้านปฐมวัยโดยตรง ทำให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่ายกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สมวัย ซึ่งในปี 2563 นี้ ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครไว้ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.2 อายุ (เกณฑ์อายุ 2 ปี บริบูรณ์)เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
1.3 เด็กต้องมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2. จำนวนเด็กที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถรับเด็กจำนวน 20 คน ต่อ 1 ห้องเรียน
3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
3.1 ใบสมัครซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
3.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันสมัคร พร้อมยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
3.5 สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์
3.6 รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและมอบตัวนักเรียน
4.1 รับสมัครปีการศึกษา 25๖3 ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 ในเวลา
08.00 – 16.30 น.(เวลาราชการเท่านั้น)
4.2 สถานที่รับสมัคร พร้อมใบสมัครติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง 4 ตำบล จำนวน 12 ศูนย์ฯ
4.3 วันมอบตัวนักเรียน วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง เขลางค์นคร และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กเล็ก และพร้อมที่จะเรียนรู้ก้าวไปสู่ในระดับชั้นอนุบาลต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร.054-324195 ทาง Facebook // เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือทางเว็บไซด์ www.kelangnakorn.go.th