งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระแท่น

0
13

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำชุมชนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระแท่น ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝั่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการต่อไป