งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหัวทุ่ง

0
10

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำชุมชนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหัวทุ่ง ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝั่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการต่อไป