เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี  2563

0
201

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  เชิญชวนประชาชนชาว          เขลางค์นคร ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี  2563 โดยงานผลประโยชน์ กองคลัง  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี  2563    ดังนี้

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แจ้งประเมิน ภายในเดือน มิถุนายน 2563  ชำระภาษี ภายในเดือนสิงหาคม 2563

  1. ภาษีป้าย    ยื่นแบบแสดงรายการและชำระเงินระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม  2563

 

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  กล่าวว่า  ภาษีทุกบาทจะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานผลประโยชน์  กองคลัง  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  หมายเลขโทรศัพท์   054-225967 ต่อ 125

 “ท้องถิ่นดี  ภาษีช่วย  ท้องถิ่นสวย  ภาษีสร้าง”