ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด

0
9