งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

0
41

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2563 ณ  บริเวณวัดพระแท่น ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ ,วัดบ้านหัวทุ่ง ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท และ วัดแม่กืย ชุมชนบ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้ง สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา วัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุตามรายละเอียด  ดังนี้

  • 07.30 น. ณ  บริเวณวัดพระแท่น ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ
  • 09.30 น. ณ วัดบ้านหัวทุ่ง ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท
  • 09.30 น. ณ วัดแม่กืย ชุมชนบ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง