การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กรณีรับเงินสด(ในชุมชน) ประจำเดือนมกราคม 2563 (วันที่ 10 มกราคม 2563)

0
61