งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยหล่อ

0
118

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยหล่อ

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู  โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านห้วยหล่อ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ถ่ายทอดประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการ