งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

0
50

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านห้วยหล่อ และชุมชนบ้านบุยเกิด  ได้กำหนดจัดงานสรงน้ำพระธาตุวัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู และ วัดบุญเกิด  ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม   ของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ รับทราบ  รวมทั้งสร้าง  ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม อันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของท้องถิ่นไว้แบบบูรณาการนั้น

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๓  ณ  วัดห้วยหล่อ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู และ วัดบุญเกิด  ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาทวัดบ้านต้า ตำบลชมพู ซึ่งพิธีการทางศาสนาโดยประธานในพิธี เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป