การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย 6-10 มกราคม 2563

0
121

   เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการออกจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย จึงขอเชิญชวนผู้ที่รับบริการเก็บขยะของทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย มาชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563
ได้ตามวันและเวลา สถานที่ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 054-225052


*** หมายเหตุ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าธรรมเนียมฯ กรุณานำใบเสร็จรับเงินเดือนสุดท้ายที่ชำระแล้วมาด้วย ***