โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563

0
107

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในการเปิดการอบรมการทำยาดม ยาหม่องสมุนไพร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวพัชรินทร์ พรหมวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำยาดม ยาหม่องสมุนไพร ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนลำปางคูน ชุมชนบ้านลำปางคูน หมู่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการทำยาหม่องเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเอง คนในครอบครัว อีกทั้งยังนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ต่อไป