การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ประจำปีงบประมาณ 2563

0
100

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลาค์นคร เเละนายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม   ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ 10 ตำบลปงเเสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นายบุญยืน กิตติกุลนันท์ ได้ 203 คะแนน

หมายเลข 2 นายทอน ใจยาธิ ได้ 185คะแนน

บัตรเสีย 9 คะเเนน ไม่ประสงค์ลงคะเเนน 2 คะเเนน

รวมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 399 คน