เปิดรับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชน

0
28

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องมีคุณสมบัติของดังนี้
1. เด็กและเยาวชน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
2. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
ซึ่งจะมีการประชุมคัดเลือกในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญเขลางค์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-324195