ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดลำปางกลางตะวันตก

0
110

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมจัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดลำปางกลางตะวันตกโดยกำหนดจัดงานในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดลำปางกลางตะวันตก ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตกต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เป็นที่รู้จัก

Print Friendly, PDF & Email