รับประกาศเกียรติคุณ

0
72

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นางสาวพจนา วรรณเสวี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และรับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ในการประเมินคัดเลือกรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562