ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหาร

0
70

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหาร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี 2563 และจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ .2558 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร