รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายฯ ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
98