รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่งแจ้งลดมลพิษ

0
503

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่งแจ้งลดมลพิษทางอากาศ ขอความร่วมมือประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมที่สร้างมลภาวะทางอากาศ   นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวถึงการตอบรับนโยบายของทางจังหวัดลำปางในเรื่องการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกประเภท โดยทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อร่วมลดมลพิษทางอากาศในจังหวัดลำปางที่เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งพฤติกรรมการเผาในที่โล่งแจ้งทำให้เกิดปัญหาแก่ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยเฉพาะสร้างปัญหาในการใช้เส้นทางสัญจร และอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางด้วย     

ในรอบปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ปรับปรุงระบบการจัดการขยะและเพิ่มมูลค่าขยะ ด้วยการนำเศษใบไม้ กิ่งไม้ วัชพืชไปบดย่อยจัดทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้ง โดยให้จัดการรวมกองไว้ให้ทางเทศบาลฯ จัดรถบรรทุกขยะออกไปจัดเก็บและนำมาบดย่อยหมักเป็นปุ๋ยไว้ใช้ประโยชน์ โดยได้ขยายกระบวนการเพิ่มมูลค่าขยะด้วยวิธีการนี้ให้ประชาชนสามารถทำเองได้ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีส่วนร่วมขยายผลให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดั้งเดิมที่ชอบเผาขยะให้หมดไป อาทิ
– พฤติกรรมการเผาเศษวัชพืชตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร
– พฤติกรรมเผาวัชพืชในที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อทำประโยชน์ทางด้านการเกษตรทำไร่เลื่อนลอย
– พฤติกรรมการเผาเพื่อหวังผักหวานและเห็ดเผาะ
– พฤติกรรมเผากิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน
– พฤติกรรมเผาหญ้าสดเพื่อไล่ยุงหรือแมลง
– การเผาศพแบบดั้งเดิมที่ใช้เมรุแบบเปิดและใช้ปราสาทที่มีพลุควันไฟหลายสี
ซึ่งหลายพฤติกรรมเป็นการทำสืบทอดกันมาโดยไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นต่อสภาวะอากาศ ที่ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ในส่วนของเมรุเผาศพไร้มลพิษต้องใช้งบประมาณในการจัดสร้างให้ชุมชนแต่ละแห่งนั้น ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทางเทศบาลฯ จะได้ทยอยตั้งงบประมาณจัดสร้างให้ได้ครบทุกชุมชนต่อไป