สรุปจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษที่ส่งรายงานตามมาตรา 80 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0
254

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535